Dyplom 20 lat partnerstwa Cieszyn-Puck

Regulamin

Dyplomy do pobrania

Sprawozdanie z Akcji Dyplomowej

20 LAT PARTNERSTWA CIESZYN – PUCK  #  HF20CP i SN20CP

1. Akcja dyplomowa trwała od 01 do 08.05.2022. Regulamin znajduje się na stronach   https://www.qrz.com/db/HF20CP  

i  https://www.cieszyn.pl/strefa-mieszkanca/pages/1565,cieszyn-puck

2. W akcji wzięło udział 887 korespondentów krajowych i 72 zagranicznych z krajów Europy i USA – razem 959 stacji.

3. Dyplom zdobyło 180 korespondentów krajowych i 8 zagranicznych. Dyplomy elektroniczne są do pobrania pod adresem:  https://www.cieszyn.pl/strefa-mieszkanca/pages/1565,cieszyn-puck Sprawozdanie z Akcji Dyplomowej będzie poprzedzała regulamin na stronach wymienionych w lp. 1.

4. Aktywatorzy stacji okolicznościowych HF20CP i SN20CP oraz swoich własnych, wykonali 3812 łączności, w tym 73 powtórzone. Aktywatorzy wykonali QSO w ilościach podanych niżej i każdy z nich otrzyma dyplom papierowy. Aktywatorów nie uwzględniano wśród korespondentów.

 1. Bronek SP9WZO                 939
 2. Alfred SP9CTW                   897        
 3. Jan SQ9DXT                         654
 4. Andrzej SP9CKS                  419         HF+własne: 2909
 5. Rafał SQ2IHP                       371
 6. Radek SP2RAD                    213
 7. Bogdan SQ2HEB                 205
 8. Michał SP2TQI                    114         SN+własne:  903                 Razem:  3 812 QSO

5. Wśród korespondentów krajowych (SP) pierwsze miejsca i dyplom papierowy zdobyli:

 1. Piotr SQ3LVC                                           48 QSO + puchar
 2. Andrzej SQ5MRH                                   45 QSO
 3. Tadeusz SO8DAN                                   35 QSO 

6. Wśród korespondentów zagranicznych (non-SP) pierwsze miejsca i dyplom papierowy zdobyli:

 1. Jan DL1EJG – Niemcy                            82 QSO + puchar
 2. Ernst DL1MDU – Niemcy                      22 QSO
 3. Martin OM0MR – Słowacja                 17 QSO

7. Dla wszystkich uczestników akcji dyplomowej przewidziana jest imienna okolicznościowa karta QSL. Karty będą rozprowadzane poprzez sieć PZK i listownie po otrzymaniu opłaconej koperty zwrotnej. 

                           Podpisała Komisja Sędziowska:

                Bronek SP9WZO (organizator)                          Andrzej SP9CKS                                   Alfred SP9CTW

Report on the Diploma Action

20 YEARS OF CIESZYN – PUCK PARTNERSHIP # HF20CP and SN20CP

1. The diploma campaign lasted from 01 to 08.05.2022. The regulations are available at https://www.qrz.com/db/HF20CP and https://www.cieszyn.pl/strefa-mieszkanca/pages/1565,cieszyn-puck

2. 887 domestic and 72 foreign correspondents from Europe and the USA took part in the campaign – 959 stations in total.

3. 180 domestic and 8 foreign correspondents obtained the diploma. Electronic diplomas are available for download at: https://www.cieszyn.pl/strefa-mieszkanca/pages/1565,cieszyn-puck The report on the Diploma Action will precede the regulations on the pages listed in item no. 1.

4. Activators of the HF20CP and SN20CP occasional stations and their own stations made 3812 contacts, including 73 repeated ones. The activators made QSOs in the numbers listed below and each of them will receive a paper award. Activators were not included among correspondents.

            1. Bronek SP9WZO 939

            2. Alfred SP9CTW 897

            3. Jan SQ9DXT 654

            4. Andrzej SP9CKS 419 HF      + own: 2909

            5. Rafał SQ2IHP 371

            6. Radek SP2RAD 213

            7. Bogdan SQ2HEB 205

            8. Michał SP2TQI 114 SN         + own: 903               Total: 3,812 QSO

5. Among the national correspondents (SP) the first places and a paper diploma were won by:

            1. Piotr SQ3LVC 48 QSO + cup

            2. Andrzej SQ5MRH 45 QSO

            3. Tadeusz SO8DAN 35 QSO

6. Among foreign correspondents (non-SP) the first places and a paper diploma were won by:

            1. Jan DL1EJG – Germany 82 QSO + cup

            2. Ernst DL1MDU – Germany 22 QSO

            3. Martin OM0MR – Slovakia 17 QSO

7. A personal QSL card is provided for all participants of the diploma campaign. Cards will be distributed through the PZK network and by mail after receiving the paid return envelope.

Signed by the Judges Committee:

Bronek SP9WZO (organizer)      Andrzej SP9CKS         Alfred SP9CTW