HF30STB Dyplomy do pobrania

Regulamin Akcji Dyplomowej

HF30STB Święto Trzech Braci

 1. Cel: promocja miasta Cieszyna w eterze.  
 2. Organizator: Dyrektor Domu Narodowego w Cieszynie i krótkofalarski Klub Śląska Cieszyńskiego SP9SCI.
 3. Termin: 19 do 26.06.2022 (od niedzieli do niedzieli).
 4. Pasmo: 80m i 40m, emisja SSB i CW.
 5. Korespondenci nawiązują łączności ze stacjami aktywatorów dyplomu. Łączność z tym samym aktywatorem może być powtórzona w dniu następnym lub w tym samym, ale na innym paśmie lub inną emisją. Powtórzone QSO będą uwzględnione w rywalizacji o dyplom.
 6. Wykaz aktywatorów dyplomu: stacja okolicznościowa HF30STB, Jurek SP1IWC, Janek SP9BCH, Andrzej SP9CKS, Alfred SP9CTW, Bronek SP9WZO, Janek SQ9DXT, Artur SQ9IYJ, Błażej SQ9LPO.
 7. Dyplom elektroniczny można otrzymać za QSO ze stacją okolicznościową (obowiązkowo) i
  1. w SP – z 4-ma różnymi stacjami aktywatorów
  1. spoza SP – z 2-ma różnymi stacjami aktywatorów
 8. Rozliczenie QSO wg logów organizatora (nie przysyłać swoich logów).
 9. Karty QSL będą rozprowadzane przez sieć PZK, a poprzez pocztę po otrzymaniu opłaconej koperty z adresem zwrotnym. Kopertę należy wysłać na adres: Klub SP9SCI, ul. Mała Łąka 3, 43-400 Cieszyn    
 10. Korespondenci z SP i spoza SP za trzy pierwsze miejsca otrzymają dyplom papierowy, a za pierwsze miejsca będą przyznane puchary.  
 11. Regulamin znajdziecie na QRZ.com  HF30STB Jest też na  stronie:

http://www.sp9sci.pl/hf30stb/ i tam będą wyniki Akcji Dyplomowej oraz dyplomy do pobrania.

Informacje o tradycyjnym Święcie Trzech Braci znajdziecie na stronie:   https://visitcieszyn.com/mapa-legendcieszyn , http://swietotrzechbraci.pl/ oraz wspomnienia z 2019r https://wiadomosci.ox.pl/swieto-trzech-braci-juz-w-ten-weekend,58153

12. Nasłuchowcy mogą otrzymać dyplom elektroniczny po wysłaniu logu (na warunkach jak uczestnicy) na adres: sp9wzo@wp.pl

          Cieszyn, dnia 25.05.2022

Bronek SP9WZO, Andrzej SP9CKS, Alfred SP9CTW

ENGLISH VERSION

Rules and Regulations for Graduation Action
HF30STB Three Brothers Festival


1. Goal: promotion of the city of Cieszyn for short wave enthusiasts.
2. Organization: Director of National House in Cieszyn and Shortwave Radio Club of Cieszyn Silesia SP9SCI.=
3. Date: 19 to 26.06.2022 (from Sunday to Sunday)
4. Band: 80m and 40m, SSB and CW
5. Correspondents shall establish contacts with stations of the diploma activators. Communication with the same activator can be repeated on the next day or on the
same day, but on a different band or with a different emission. Repeated QSOs will be counted in the competition for the
cup.
6. List of diploma activators: commemoration station HF30STB, Jurek SP1IWC, Janek
SP9BCH, Andrzej SP9CKS, Alfred SP9CTW, Bronek SP9WZO, Janek SQ9DXT, Artur
SQ9IYJ, Błażej SQ9LPO.
7.Electronic diploma can be received for QSO with occasional station (obligatory) and
a. In SP – with 4 different activator stations
b. Outside SP – with 2 different activator stations.
8. QSOs will be settled according to organizer’s logs (do not send your logs).
9. QSL cards will be distributed through the PZK network, and by mail after receiving a paid envelope with a return address. The envelope should be sent to the following address: Klub SP9SCI, ul. Mała Łąka
3, 43-400 Cieszyn
10. correspondents from SP and outside SP for first three places will receive paper diploma, and
cups will be awarded for the first places.
11. you will find the regulations at QRZ.com HF30STB It is also at: http://www.sp9sci.pl/hf30stb/ and there will be Diploma Action results and downloadable diplomas.
Information about the traditional Three Brothers Festival can be found at:
https://visitcieszyn.com/mapa-legendcieszyn , http://swietotrzechbraci.pl/ and
memories from 2019 edition https://wiadomosci.ox.pl/swieto-trzech-braci-juz-w-ten-weekend,58153

12. listeners can receive an electronic diploma after sending a log (under the same conditions as

participants) at: sp9wzo@wp.pl

Cieszyn, 27.05.2022

Bronek SP9WZO, Andrzej SP9CKS, Alfred SP9CTW