Regulamin HF15M4PSP

/ 0 comments

Regulamin Akcji Dyplomowej HF15M4PSP

15 lat Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie

 1. Cel: promocja Muzeum 4-go Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie.  
 2. Organizator: Właściciel Muzeum 4PSP i krótkofalarski Klub Śląska Cieszyńskiego SP9SCI.
 3. Termin: 12 do 19.02.2023 (od niedzieli do niedzieli).
 4. Pasma i emisje: 80m, 40m i 2m CW, SSB, FM i FT8.
 5. Korespondenci nawiązują łączności ze stacjami aktywatorów dyplomu. Łączność z tym samym aktywatorem może być powtórzona w dniu następnym lub w tym samym, ale na innym paśmie lub inną emisją. Ilość QSO będzie uwzględniana w rywalizacji o puchar oraz do dyplomu.
 6. Wykaz aktywatorów dyplomu: stacja okolicznościowa HF15M4PSP, Andrzej SP9CKS, Alfred SP9CTW, Leszek SP9GOJ, Bronek SP9WZO, Jan SQ9DXT, Artur SQ9IYJ, Błażej SQ9LPO.
 7. Dyplom elektroniczny można otrzymać za QSO:
  1. w SP – stacja okolicznościowa (obowiązkowo) + 6 QSO z aktywatorami
  1. spoza SP – stacja okolicznościowa (obowiązkowo) + 3 QSO z aktywatorami
 8. Rozliczenie QSO wg logów organizatora (nie przysyłać swoich logów).
 9. Karty QSL będą rozprowadzane przez sieć PZK lub poprzez pocztę po otrzymaniu opłaconej koperty z adresem zwrotnym. Kopertę należy wysłać na adres: Klub SP9SCI, ul. Mała Łąka 3, 43-400 Cieszyn    
 10. Korespondenci z SP i spoza SP za trzy pierwsze miejsca otrzymają dyplom papierowy, a za pierwsze miejsca będą przyznane puchary.  
 11. Regulamin znajdziecie na QRZ.com  HF15M4PSP oraz na stronie

http://www.sp9sci.pl/hf15m4psp/ i tam będą wyniki Akcji Dyplomowej oraz do pobrania dyplomy elektroniczne. Informacje o Muzeum znajdziecie na stronie https://www.facebook.com/people/Muzeum-4-Pu%C5%82ku-Strzelc%C3%B3w-Podhala%C5%84skich-w-Cieszynie/100064364184685/   oraz https://slaskie.travel/poi/2933/muzeum-4-pulku-strzelcow-podhalanskich-w-cieszynie 

 1. Nasłuchowcy mogą otrzymać dyplom elektroniczny po wysłaniu logu (na warunkach jak uczestnicy) na adres: sp9wzo@wp.pl

          Cieszyn, dnia 24.01.2023

Bronek SP9WZO, Andrzej SP9CKS, Alfred SP9CTW

Regulations of the HF15M4PSP Diploma Action

15 years of the Museum of the 4th Podhale Rifle Regiment in Cieszyn, Poland

1. Objective: promotion of the Museum of the 4th Podhale Rifle Regiment in Cieszyn, Poland.

2. Organizer: Museum owner 4PRR and Amateur Radio Club of Cieszyn Silesia SP9SCI.

3. Date: February 12 to February 19, 2023 (Sunday to Sunday).

4. Bands and modes: 80m, 40m and 2m CW, SSB, FM and FT8.

5. Correspondents establish contacts with award activators stations. Contact with the same activators station may be repeated the next day or on the same day, but on a different band or mode. The number of QSOs will be taken into account in the competition for the cup and for the Diploma

6. List of award activators: special event station HF15M4PSP, Andrzej SP9CKS, Alfred SP9CTW, Leszek SP9GOJ, Bronek SP9WZO, Jan SQ9DXT, Artur SQ9IYJ, Błażej SQ9LPO.

7. An electronic version of Diploma can be obtained for QSOs:

a. for SP – special event station (mandatory) + 6 QSOs with activators

b. from outside SP – special event station (mandatory) + 3 QSOs with activators

8. Confirmation of QSOs according to the organizer’s logs (do not send your own logs).

9. QSL cards will be distributed through the PZK (via bureau) or direct after receiving a prepaid envelope with a return address. The envelope should be sent to the following address:
Klub SP9SCI, ul. Mala Laka 3, 43-400 Cieszyn, Poland

10. Correspondents from SP and from outside SP for the first three places will receive a paper diploma, and also cups will be awarded for the first places.

11. You can find the Regulations on QRZ.com HF15M4PSP and on the website http://www.sp9sci.pl/hf15m4psp/  and there will be the results of the Diploma Action and electronic diplomas to download. Information about the Museum can be found at
https://www.facebook.com/people/Muzeum-4-Pu%C5%82ku-Strzelc%C3%B3w-Podhala%C5%84skich-w-Cieszynie/100064364184685/   and  https://slaskie.travel/poi/2933/muzeum-4-pulku-strzelcow-podhalanskich-w-cieszynie 

12. SWLs can receive an electronic diploma (on the same conditions as participants) after sending the log to the following email address: sp9wzo@wp.pl

          Cieszyn, on January 24, 2023

                                                                  Bronek SP9WZO, Andrzej SP9CKS, Alfred SP9CTW

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*