Dyplom HF20CP

/ 0 comments

Regulamin DYPLOMU

20 LAT PARTNERSTWA CIESZYN – PUCK

HF20CP i SN20CP

 1. Cel: promocja miasta Cieszyna i Pucka w eterze.  
 2. Organizator: Burmistrz miasta Cieszyna i krótkofalarski Klub Śląska Cieszyńskiego SP9SCI, przy współpracy z klubem SP2YWL – Sekcja Krótkofalowców “GALEON” przy MKS Władysławowo.
 3. Termin: 01 do 08.05.2022 (od niedzieli do niedzieli).
 4. Pasmo: 80m i 40m, emisja SSB i CW.
 5. Korespondenci nawiązują łączności ze stacjami aktywatorów dyplomu. Łączność z tym samym aktywatorem może być powtórzona w dniu następnym lub w tym samym, ale na innym paśmie lub inną emisją.
 6. Wykaz aktywatorów dyplomu: stacje okolicznościowe HF20CP i SN20CP, Andrzej SP9CKS, Alfred SP9CTW, Bronek SP9WZO, Janek SQ9DXT, Radek SP2RAD, Michał SP2TQI, Bogdan SQ2HEB i Rafał SQ2IHP.
 7. Dyplom elektroniczny można otrzymać za QSO z jedną stacją okolicznościową (obowiązkowo) i
  • w SP – z 4-ma różnymi stacjami aktywatorów
  • spoza SP – z 2-ma różnymi stacjami aktywatorów
 8. Powtórki znaków będą uwzględnione tylko w rywalizacji o puchar.
 9. Rozliczenie QSO wg logów organizatora.
 10. Karty QSL będą rozprowadzane przez sieć PZK, a poprzez pocztę po otrzymaniu opłaconej koperty z adresem zwrotnym. Kopertę należy wysłać na adres: Klub SP9SCI, ul. Mała Łąka 3, 43-400 Cieszyn    
 11. Korespondenci z SP i spoza SP za trzy pierwsze miejsca otrzymają dyplom papierowy, a za pierwsze miejsce będą przyznane puchary.  
 12. Regulamin jest dostępny na  stronie: https://www.cieszyn.pl/strefa-mieszkanca/pages/1565,cieszyn-puck  .Tam będą wyniki dyplomu, dyplomy do pobrania i informacje o współpracy miast Cieszyna i Pucka.
 13. Nasłuchowcy mogą otrzymać dyplom elektroniczny po wysłaniu logu (na warunkach jak uczestnicy) na adres: sp9wzo@wp.pl

          Cieszyn, dnia 14.04.2022

Bronek SP9WZO, Andrzej SP9CKS, Alfred SP9CTW

Diploma regulations

20 YEARS OF CIESZYN-PUCK PARTNERSHIP

HF20CP and SN20CP

1. Goal: promotion of the city of Cieszyn and Puck in the air.

2. Organizer: The mayor of the city of Cieszyn and the amateur radio club of Cieszyn Silesia SP9SCI, in cooperation with the club SP2YWL – the “GALEON” Amateur Radio Section at MKS Władysławowo.

3. Date: 01 to 08/05/2022 (from Sunday to Sunday).

4. Band: 80m and 40m, SSB and CW emission.

5. Correspondents establish contacts with the diploma activator stations. The communication with the same activator may be repeated on the next day or on the same but on a different band or on a different emission.

6. List of diploma activators: occasional stations HF20CP and SN20CP, Andrzej SP9CKS, Alfred SP9CTW, Bronek SP9WZO, Janek SQ9DXT, Radek SP2RAD, Michał SP2TQI, Bogdan SQ2HEB and Rafał SQ2IHP.

7. Electronic diploma can be obtained for QSO with one special station (obligatory) and

a. in SP ~ with 4 different activator stations

b. outside the SP – with 2 different activator stations

8. Character repetitions will be included only in the competition for the cup.

9. Settlement of QSOs according to the organizer’s logs.

10. QSL cards will be distributed through the PZK network and by post after receiving the paid envelope with the return address.

The envelope should be sent to the following address: Klub SP9SCI, ul. Mała Łąka 3, 43-400 Cieszyn

11. Correspondents from SP and outside SP for the first three places will receive a paper diploma, cups will be awarded for the first place.

12. The regulations are available on the website: https://www.cieszyn.pl/strefa-mieszkanca/pages/1565,cieszyn-puck. There will be diploma results, diplomas to download and information about cooperation between the cities of Cieszyn and Puck.

13. Listeners can receive an electronic diploma after sending a log (on conditions as participants) to the following address: sp9wzo@wp.pl

     Cieszyn 14 April 2022

          Bronek SP9WZO, Andrzej SP9CKS, Alfred SP9CTW.

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*